ČLENSKÝ  SEZNAM       


Základní informace k vedení členského seznamu
a k ochraně osobních údajů.

Členský seznam

Klub vede seznam svých členů v souladu s platnými zákony České republiky a vnitřními předpisy klubu, kterými jsou vedle Stanov směrnice pro vedení členského seznamu a směrnice pro zpracovávání osobních údajů. Členové klubu jsou přitom ve smyslu příslušných zákonů tzv. subjekty osobních údajů.

Kdo je v seznamu zapsán?

V členském seznamu jsou zapsáni pouze řádní členové klubu. Tj. ti, co vyplnili přihlášku a byli do klubu přijati. Přidružení členové se do seznamu nezapisují; k jejich evidenci klub využívá informačních systémů Fotbalové asociace.

Poznámky:

Proč je seznam veden?

Klub potřebuje mít přehled o všech osobách, které jsou řádnými členy klubu, neboť pouze a jen řádný člen klubu má právo hlasovat na valné hromadě, která rozhoduje o důležitých otázkách spojených s činností klubu, mj. o složení výboru, který organizuje a řídí běžnou činnost klubu.

Poznámky:

Je seznam členů veřejný?

Seznam členů klubu je neveřejný a žádným způsobem se nezveřejňuje. Běžně přístupný je jen členům volených orgánů klubu (tedy výboru a předsedovi klubu), a to pouze v souvislosti s výkonem jejich oprávnění a povinností určených Stanovami a dalšími předpisy klubu, které jsou pro ně závazné a musí se jimi řídit.

Poznámky:

Kdo konkrétně seznam vede?

Za vedení členského seznamu a za veškeré zápisy do něj je odpovědný výbor klubu. V souladu s vnitřním předpisem jej fakticky vede předsedou pověřený člen klubu.

Poznámky:

Jak zjistím, jaké údaje jsou v seznamu vedeny?

Každý řádný člen klubu může požádat o zpřístupnění členského seznamu. Svoji žádost však musí řádně zdůvodnit. O takové žádosti potom rozhoduje výbor. Jednotlivě je potom možné požádat o zpřístupnění seznamu ve vztahu k zápisům o konkrétní osobě člena (např. za účelem kontroly správnosti osobních údajů). Kromě toho může člen klubu požádat o tzv. výpis z členského seznamu, který je mu poskytnut v písemné podobě. Tuto žádost může podat i člen bývalý, za zemřelého člena potom osoba blízká.

Poznámky:

Jaké údaje jsou o členech vedeny?

Klub vede pouze nezbytně nutné osobní údaje umožňující jednoznačnou identifikaci člena a údaje nutné k výkonu práv člena klubu (informace o vzniku a trvání členství a jeho statusu). Zpracovávání osobních údajů podrobně upravuje vnitřní směrnice, kterou se výbor a ostatní členové klubu musí řídit. K podrobnostem viz "Informace pro subjekt osobních údajů" níže.

Poznámky:

1.

Chci jen ověřit, zda má klub k mé osobě správné údaje

Ke zjištění údajů, které k Vaší osobě Klub zpracovává, postačí podat neformální žádost. Tato může být učiněna písemně (poštou či emailem) nebo i v rámci osobního jednání. V pochybnostech o tom, že by klub měl správné osobní či jiné údaje vztahující se k osobě člena, můžete rovnou oznámit údaje správné (viz bod 2). Na základě Vašeho oznámení provedeme kontrolu evidovaných údajů a v případě, že máme údaje nesprávné, tyto rovnou opravíme. Pokud nevyužijete ke komunikaci svoji autorizovanou emailovou schránku nebo osobní předání žádosti či osobní jednání, musí být žádost písemná s úředně ověřeným podpisem.

2.

Chci oznámit změnu osobních údajů, které jsou v seznamu vedeny

K prostému sdělení změny některého údaje, který na základě Vašeho oznámení vedeme, postačí neformální oznámení zaslané nám z Vaší autorizované emailové schránky. Na základě Vašeho oznámení provedeme opravu nesprávného údaje automaticky.
Pokud nevyužijete ke komunikaci svoji autorizovanou emailovou schránku nebo osobní předání žádosti , musí být sdělení změny učiněno písemně s úředně ověřeným podpisem.
Proč úřední ověření podpisu? Musíme mít ve všech případech jistotu, že skutečně jednáme s osobou, které se osobní údaje týkají. Jiný způsob autorizace členů klubu v současné době nemáme.

3.

Potřebuji písemný výpis z členského seznamu

Pokud jste členem klubu, je možné o písemný výpis požádat formou emailové zprávy zaslané z Vaší autorizované emailové schránky. Jinak je nutné postupovat podle obecných pravidel určených pro členy bývalé a pro ostatní osoby.
Členové bývalí a ostatní osoby musí o písemný výpis požádat na předepsaném formuláři (viz níže). Podpis na formuláři musí být úředně ověřen. Osoby blízké a další osoby musí současně hodnověrně doložit svůj vztah k osobě člena nebo bývalého člena.

4.

Potřebuji zpřístupnit celý členský seznam

K získání přístupu k celému členskému seznamu nebo k jeho části kontaktujte výbor. Na zpřístupnění členského seznamu musíte mít právní zájem, který je nutné prokázat.Informace pro subjekt osobních údajů.

Informace pro subjekt osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb. a GDPR

Fotbalový klub FC Lipno z.s. (dále jen "Klub") Vás jako člena klubu informuje o těchto skutečnostech v souvislosti se shromažďováním a zpracováváním Vašich osobních údajů:

(1) Rozsah osobních údajů.

Klub zpracovává u členů klubu základní a doplňkové osobní údaje. Základními osobními údaji jsou jméno (jména) a příjmení, datum narození, rodné číslo (bylo-li Vám přiděleno), adresa bydliště, korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy bydliště), popř. též identifikační číslo přidělené Vám jako členu FAČR touto organizací. Doplňkovými osobními údaji jsou akademický titul, emailová adresa případně další možná spojení na Vás (telefonní číslo, fax a pod.).

(2) Účel zpracování osobních údajů.

Klub zpracovává při vedení členského seznamu osobní údaje členů pouze k naplnění cílů klubu vymezených jeho Stanovami a uskutečňovaných s jednotným záměrem osob stejného smýšlení vedeným společným životním postojem k seberealizaci a k vytváření přívětivých podmínek pro všestranný duševní a fyzický rozvoj skrze jednotlivé sportovní a nesportovní aktivity vyvíjené v rámci jednotlivých činností charakterizujících hlavní předmět činnosti klubu (též „životní filozofie v oblasti sportu“). Za tímto účelem je nezbytně nutné, aby Klub měl možnost
a) informovat všechny své členy o aktuálním dění v klubu a za tímto účelem je i obesílat a svolávat,
b) zajistit rovná práva všem oprávněným členům klubu podílet se na rozhodování o činnostech klubu, zejména účastí a hlasováním na valné hromadě,
c) v oprávněných případech požadovat po svých členech splnění konkrétní povinnosti plynoucí jim ze Stanov a vnitřních předpisů klubu, zejména plnění příspěvkové a poplatkové povinnosti,
d) ve vztahu k zastřešujícím organizacím českého sportu a fotbalu (ČUS, FAČR) a ostatním sdružením osob stejného smýšlení a zaměření, jichž je členem, plnit své povinnosti plynoucí pro klub z členství v těchto organizacích, zejména předávání aktuálních údajů o členské základně a vysílání členů k reprezentačním a zastupitelským (delegačním) účelům,
e) ve stanovených případech jednoznačně identifikovat členy klubu zúčastněné na akcích pořádaných nebo jinak zabezpečovaných těmito organizacemi.

(3) Zpracovatel osobních údajů.

Klub je správcem a současně i zpracovatelem osobních údajů. Klub nemá ustanoveného žádného pověřence pro správu osobních údajů.

(4) Příjemce osobních údajů.

Příjemcem osobních údajů členů klubu jsou především funkcionáři klubu odpovědní za běžný chod klubu a jednotlivé aktivity související s hlavním předmětem činnosti klubu podle Stanov; za funkcionáře klubu se vedle členů volených orgánů klubu považují zejména trenéři a ostatní členové realizačních týmů jednotlivých oddílů. Příjemcem osobních údajů mohou dále být
a) člen klubu, který na zpřístupnění osobních údajů jiného člena prokáže právní zájem,
b) příslušný subjekt FAČR v rámci registračního a přestupního řízení za podmínek vymezených vnitřními předpisy FAČR,
c) příslušný subjekt řídících orgánů jednotlivých soutěží FAČR (rozhodčí, delegáti, odborné komise),
d) příslušné orgány sdružení a organizací, jichž je klub členem, a to v souladu s jejich vnitřními předpisy, a(nebo) nařízeními. Příjemcům mohou být zpřístupněny pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytně nutné ke splnění jejich povinnosti nebo k plnému uplatnění jejich práva, anebo u kterých to nařizuje příslušný předpis, kterým je klub z důvodu svého členství vázán (stanovy, vnitřní předpis, nebo směrnice jiné organizace).

(5) Základní práva subjektu údajů.

Máte kdykoliv v průběhu zpracování Vašich osobních údajů právo na přístup k Vašim osobním údajům a právo na jejich opravu.

(6) Další práva subjektu údajů.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může
a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li taková žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tento postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad přímo. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně. Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

V Lipně nad Vltavou dne 20.12.2021
Jan Staněk - předseda klubu