ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY       


Základní informace a pokyny pro placení členských příspěvků.

Pokyny pro úhradu členských příspěvků 2022

Členské příspěvky (ty klubové, ne FAČR!!!) plaťte v předepsané výši na bankovní účet klubu vedený u Komerční banky:

107-7843010217/0100

Při platbě uveďte jako variabilní symbol svoje rodné číslo nebo klubové evidenční číslo (KEČ). Hráči a členové Fotbalové asociace mohou jako variabilní symbol uvést také jejich ID číslo přidělené jim asociací. Kdo nemá možnost platit bankovním převodem, může členský příspěvek zaplatit do pokladny klubu. Za tímto účelem je nutné domluvit se s předsedou klubu.

Aktuální výše členských příspěvků je podle platných klubových předpisů stanovena následovně:
1. Aktivní hráči starší 18 let platí 600,- za rok, hráči do 18 let 300,-Kč.
2. Řádní členové klubu, kteří nejsou hráči, platí 200,-Kč za rok.
3. Ostatní členové klubu (přidružení členové, kteří nejsou hráči) příspěvky neplatí.

Ve všech uvedených případech je členský příspěvek splatný jednorázově v termínu do 31. března toho roku, pro který je hrazen, což je v roce 2022 datum 31. března 2022. Toto je nejzazší termín, kdy by měly být Vaše členské příspěvky již připsány na klubovém účtu anebo v klubové pokladně (platba do pokladny klubu jen ve zcela výjimečných případech, např. když člen klubu nemá bankovní účet).
Doporučujeme tedy s platbou neotálet a úhradu členského příspěvku pro rok 2022 provést dříve.

"Každý člen klubu je povinen dodržovat poplatkovou a příspěvkovou povinnost určenou vnitřními předpisy klubu."

image
Stanovy Fotbalového klubu FC Lipno z.s.

Článek 66

Průvodce na cestě k úhradě členského příspěvku.

Proč se vůbec členské příspěvky platí?

Členský příspěvek je základním projevem příslušnosti ke klubu a současně nedílnou součástí jeho příjmů, z nichž jsou hrazeny výdaje spojené s činností klubu. Zjednodušeně řečeno jde o peněžní prostředky, kterými přispívá člen klubu na jeho chod. Povinnost k jejich úhradě je zakotvena ve stanovách klubu a v případě placení se jedná o jednu ze základních povinností člena klubu.

Pozn.: Povinnost k úhradě členských příspěvků je upravena ve Stanovách klubu, konkrétně v Čl. 66 pím. a) (obecná příspěvková povinnost) a v Čl. 69d (příspěvková povinnost přidružených členů z řad aktivních hráčů). Výše členských příspěvků byla určena v souladu s Čl. 67 Stanov valnou hromadou dne 11. července 2014 (usnesení č. 6/2014, publikováno ve sbírce vnitřních předpisů jako předpis č. 8/2014) a splatnost do 31. března potom nově s účinností od 1. ledna 2019 valnou hromadou dne 30. listopadu 2018 (usnesení č. 5/2018, publikováno ve sbírce vnitřních předpisů jako předpis č. 5/2018).

Jak zjistím, kolik mám zaplatit?

Struktura členských příspěvků klubu je jednoduchá. Pokud jste aktivním hráčem, tedy tím kdo skutečně za klub hraje, a je Vám současně 18 let a více, činí Váš členský příspěvek 600,-Kč za rok. Hráči hladší 18 let mají členský příspěvek 300,-Kč za rok. Řádní členové klubu, pokud nejsou hráčem, potom platí jen základní členský příspěvek, který je 200,-Kč za rok. Řádným členem klubu je přitom pouze ten, kdo podepsal přihlášku do klubu a byl za řádného člena i přijat. Neaktivní hráči, kteří nejsou řádnými členy (a jsou tedy jen za klub registrováni), stejně jako "obyčejný" člen Fotbalové asociace evidovaný jako člen klubu členské příspěvky neplatí.

Pozn.:

Posílá klub nějaké výzvy k úhradě?

Žádné výzvy k úhradě nejsou standardně členům zasílány. Úhradu by si měl každý člen hlídat sám jako svoji základní povinnost vůči klubu. Jednotliví členové jsou navíc na splatnost příspěvku a na povinnost k úhradě opakovaně upozorňováni, zejména pak hráči, jejichž členské příspěvky jsou o poznání vyšší, než příspěvky řadových řádných členů. Výzva k úhradě je potom zasílána až v případě, že se v rámci kontroly zjistí nedoplatek, anebo pokud je provedena tzv. revize úhrad, která zpravidla zahrnuje kontrolu úhrad členských příspěvků za několik příspěvkových období zpětně. V případě pochybností není problém kdykoliv se obrátit na členy výboru.

Pozn.:

Co se stane, když nezaplatím?

Neplacení členských příspěvků má několik důsledků, které jsou zakotveny přímo ve stanovách. Při prodlení s úhradou členských příspěvků se členství v klubu tzv. pozastavuje, což pro řádného člena klubu znamená automaticky to, že nemůže hlasovat na valné hromadě. Při prodlení delším než 12 měsíců se potom členství podmíněně zrušuje, a není-li dlužný příspěvek k uhrazen ani dodatečně na základě výzvy, členství se s konečnou platností zrušuje. Zrušení členství nemá žádný vliv na to, že je dlužný příspěvek i nadále vymáhán. Pro hráče může mít prodlení s úhradou herní důsledky, tedy že mu bude pozastavena soutěžní činnost. 

Pozn.:

1.

Ověřit si, zda jste stále veden jako člen klubu

Členské příspěvky platí jen členové klubu. Zda jste stále evidován jako člen klubu v případě, že o tomto máte jakékoliv pochybnosti, můžete zjistit dotazem na některého člena výboru anebo písemných dotazem zaslaným do emailové schránky určené pro účely členství
fclipno.clenstvi@seznam.cz
Pokud hrajete za klub fotbal i v soutěžních utkáních, otázky tohoto typu jsou však zbytečné, neboť členem klubu rozhodně jste!

2.

Zjistit, kolik máte na příspěvku zaplatit

Je důležité zaplatit tolik, kolik máte.
K tomuto lze jen zopakovat shora uvedené. Tedy že aktivní hráči starší 18 let platí ročně 600,-Kč, hráči do 18 let 300,-Kč a ostatní členové klubu, na které se vztahuje příspěvková povinnost, potom ročně 200,-Kč. Jakékoliv dotazy tohoto typu Vám také zodpoví kterýkoliv člen výboru anebo se se svým dotazem můžete obrátit přímo na správce členských poplatků na emailovou adresu uvedenou pod bodem 1.

3.

Úhrada členského příspěvku převodem

Nejlépe uděláte, když svůj členský příspěvek uhradíte bankovním převodem na účet klubu
107-7843010217/0100
Jako variabilní symbol je nutné uvést rodné číslo nebo klubové evidenční číslo, Hráči a členové FAČR mohou použít i ID číslo přidělené jim přímo asociací.
Je vhodné, aby platby příspěvků za více osob nebyly slučovány do jediné platby. V takovém případě mohou vzniknout komplikace s přiřazením platby konkrétní osobě.

4.

Úhrada členského příspěvku v hotovosti

K úhradě členských příspěvků je prozatím možné využít i platbu v hotovosti do pokladny klubu. Za tímto účelem je však nutné kontaktovat osobu odpovědnou za vedení klubové pokladny, kterým je v současné době sám předseda klubu. Ten Vám také vystaví i řádný doklad o zaplacení členského příspěvku. Jakékoliv "posílání" přes někoho jiného z praktických důvodů nedoporučujeme.