Pro členy

Schůze valné hromady (VH) FC Lipno se bude konat 23.11.2019 od 16:00 v Penzionu Vyhlídka v Přední Výtoni. 

Jan Staněk (předseda klubu FC Lipno)

Program VH:

 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
 2. Zpráva o hospodaření za rok 2018
 3. Zpráva o vypořádání hospodářského výsledku 2018
 4. Zpráva o činnosti klubu 2019
 5. Volba volební komise
 6. Volby do výboru FC Lipno
 7. Členské příspěvky
 8. Diskuse
 9. Závěr

Po skončení VH bude následovat dokopná.

Klubové předpisy
Základním vnitřním předpisem klubu jsou Stanovy klubu. Dalšími vnitřními přepisy klubu, které podrobněji upravují nebo upřesňují některá ustanovení stanov, jsou vnitřní předpisy vydané nebo schválené valnou hromadu jako nejvyšším orgánem klubu.

Výpis ze spolkového rejstříku najdete zde.

Chcete se stát členem FC Lipno? Stačí vyplnit přihlášku a odevzdat někomu z našeho výkonného výboru. Přihláška

Výkonný výbor

 • Jan Staněk (předseda klubu)
 • Vlastimil Březina
 • Luboš Fenc st.
 • Radek Krátký
 • Pavel Sládek

Poučení pro členy

Není-li VH na svém výročním zasedání usnášeníschopná ani půl hodiny po ohlášeném začátku zasedání, prohlásí se takové zasedání za ukončené, a je-li přítomna alespoň třetina všech členů klubu s právem volit, koná se ihned zasedání náhradní.