Pro členy

Schůze valné hromady (VH) FC Lipno se bude konat 15.12.2017 od 18:00 v obecním domě. Účast řádných členů nutná. 

Jan Staněk (předseda klubu FC Lipno)

Návrh programu VH:

 1. Úvod, ověření usnášeníschopnosti.
 2. Zprávy o činnosti za rok 2017
 3. Zpráva o hospodaření za rok 2016, schválení hospodaření roku 2016 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
 4. Prodloužení funkčního období stávajícího výboru
 5. Změna systému zasedání valné hromady
 6. Schválení vnitřního předpisu o rozhodování orgánů klubu mimo zasedání
 7. Změna stanov (volby, výbor, zrušení členství, doručování)
 8. Diskuse
 9. Závěr

Klubové předpisy
Základním vnitřním předpisem klubu jsou Stanovy klubu. Dalšími vnitřními přepisy klubu, které podrobněji upravují nebo upřesňují některá ustanovení stanov, jsou vnitřní předpisy vydané nebo schválené valnou hromadu jako nejvyšším orgánem klubu.

Výpis ze spolkového rejstříku najdete zde.

Chcete se stát členem FC Lipno? Stačí vyplnit přihlášku a odevzdat někomu z našeho výkonného výboru. Přihláška

Výkonný výbor

 • Jan Staněk (předseda klubu)
 • Vlastimil Březina
 • Luboš Fenc st.
 • Radek Krátký
 • Pavel Sládek

Poučení pro členy

Není-li VH na svém výročním zasedání usnášeníschopná ani půl hodiny po ohlášeném začátku zasedání, prohlásí se takové zasedání za ukončené, a je-li přítomna alespoň třetina všech členů klubu s právem volit, koná se ihned zasedání náhradní.