Pro členy

Schůze valné hromady (VH) FC Lipno se bude konat 30.11.2018 od 19:00 v obecním domě. 

Jan Staněk (předseda klubu FC Lipno)

Program VH:

 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
 2. Zpráva o hospodaření za rok 2017
 3. Zpráva o vypořádání hospodářského výsledku 2017
 4. Zpráva o činnosti klubu 2018
 5. Členské příspěvky
 6. Diskuse
 7. Závěr

Klubové předpisy
Základním vnitřním předpisem klubu jsou Stanovy klubu. Dalšími vnitřními přepisy klubu, které podrobněji upravují nebo upřesňují některá ustanovení stanov, jsou vnitřní předpisy vydané nebo schválené valnou hromadu jako nejvyšším orgánem klubu.

Výpis ze spolkového rejstříku najdete zde.

Chcete se stát členem FC Lipno? Stačí vyplnit přihlášku a odevzdat někomu z našeho výkonného výboru. Přihláška

Výkonný výbor

 • Jan Staněk (předseda klubu)
 • Vlastimil Březina
 • Luboš Fenc st.
 • Radek Krátký
 • Pavel Sládek

Poučení pro členy

Není-li VH na svém výročním zasedání usnášeníschopná ani půl hodiny po ohlášeném začátku zasedání, prohlásí se takové zasedání za ukončené, a je-li přítomna alespoň třetina všech členů klubu s právem volit, koná se ihned zasedání náhradní.